loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUCK EGG REPUBLIC

 

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.duckeggrepublic.com jest DUCK EGG REPUBLIC Magdalena Waśko z numerem NIP 685-189-41-47 oraz numerem REGON 147313995, z siedzibą w Warszawie 04-376, ul. Paca 50 m. 11, zarejestrowana przez Urząd miasta stołecznego Warszawy Warszawa, zwana dalej DUCK EGG REPUBLIC.

Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą duckeggrepublic.com (zwanego dalej Sklepem) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z Klientami za pośrednictwem Sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy DUCK EGG REPUBLIC oraz Klientem Sklepu.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej (np. zawiera umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.duckeggrepublic.com;

3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.duckeggrepublic.com; za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DUCK EGG REPUBLIC a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod www.duckeggrepublic.com .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DUCK EGG REPUBLIC zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://duckeggrepublic.com/_cms/view/-7/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Sklep wyświetla się poprawnie w następujących przeglądarkach:

 • IE wersja 8 lub nowsza,
 • FireFox,
 • Opera,
 • Chrome,
 • Safari.

3.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. DUCK EGG REPUBLIC może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DUCK EGG REPUBLIC za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DUCK EGG REPUBLIC.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody DUCK EGG REPUBLIC.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla DUCK EGG REPUBLIC,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.duckeggrepublic.com, dokonać wyboru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DUCK EGG REPUBLIC Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności zamówionych Towarów, Klient informowany jest o tym fakcie w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.7 i może wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). O podjętej decyzji, Klient informuje DUCK EGG REPUBLIC w formie maila, pisząc na adres: info@duckeggrepublic.com. W przypadku braku odpowiedzi od Klienta w ciągu 3 dni DUCK EGG REPUBLIC zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Ceny i Płatność

5.1. Ceny Towarów zawierają wszystkie składniki, z wyjątkiem kosztów dostawy. DUCK EGG REPUBLIC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opłat celnych i importowych. 

5.2. Warunkiem zakupu jest przedpłata przelewem bankowym za pośrednictwem PayPal, Przelewy24 bądź na konto sklepu: mBank 21 1140 2004 0000 3102 1249 7933

5.3. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku nie odnotowania wpłaty w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów odbywa się na koszt Klienta pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Koszty dostawy wynoszą:

a.) w przypadku przesyłki kurierskiej do 5 kilogramów, opcja dostępna tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: 15 PLN brutto,

b.) w przypadu skorzystania z usług Poczty Polskiej, dla przesyłki do 3,5 kilograma:

 • Polska 15 PLN brutto

 • Europa 25 PLN brutto

 • Azja 35 PLN brutto

 • Australia i Oceania 35 PLN brutto

 • Ameryka Południowa 35 PLN Brutto

 • Ameryka Północna 35 PLN brutto

 • Afryka 35 PLN brutto

- dla przesyłki powyżej 3,5 kilograma:

 • Polska 28 PLN brutto

 • Europa 40 PLN brutto

 • Azja 55 PLN brutto

 • Australia i Ocenia 55 PLN brutto

 • Ameryka Południoa 55 PLN brutto

 • Ameryka Północna 55 PLN brutto

 • Afryka 55 PLN brutto.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Zamówiony produkt dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

6.4.Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200 PLN.

6.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia (w przypadku zamówień złożonych po godzinie 16 są one liczone jako zamówienia z następnego dnia roboczego) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku przesyłek zagranicznych do 21 dni roboczych.

6.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres DUCK EGG REPUBLIC podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

DUCK EGG REPUBLIC Magdalena Waśko

ul. Paca 50 m. 21

04-376 Warszawa

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien do odsyłanego Towaru wypełnione oświadczenie Wzór oświadczenia (załącznik nr 1).

7.4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Konsument.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. DUCK EGG REPUBLIC jako Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@duckeggrepublic.com.

8.3. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

8.4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Konsument ma możliwość wyboru formy rekompensaty reklamacji: wymiany, naprawy reklamowanego towaru, zwrot  wpłaty na wskazane konto.

8.5. Zwrot wpłaty na konto wskazane przez Konsumenta następuje zgodnie z przepisem 7.6.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. DUCK EGG REPUBLIC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DUCK EGG REPUBLIC o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres:  info@duckeggrepublic.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. DUCK EGG REPUBLIC zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Ochrona Danych Osobowych

 

10.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie (w celu realizacji zamówienia) podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych przez Sklep. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

10.2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

10.3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DUCK EGG REPUBLIC a Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy DUCK EGG REPUBLIC a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DUCK EGG REPUBLIC.

 

 

Wszystkie wzory są własnością DUCK EGG REPUBLIC i zabrania się ich kopiowania oraz powielania.


 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Miejscowość, data ……..……………………

………………………..

Imię i nazwisko Konsumenta

…………………………

…………………………

Adres zamieszkania

 

 DUCK EGG REPUBLIC

Magdalena Waśko

Paca 50 m. 21

04-376 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy

zawartej dnia...................................................... Proszę o zwrot kwoty .................... PLN (słownie: ..................................................................) na konto nr ......................................

................................................................ prowadzone przez bank ……………….......……

Zwracam zakupiony towar ........................................................................................ w stanie niezmienionym.

 

………………………..

Podpis Konsumenta